Wzięcie każdego kredytu, bez względu na to jak będzie on duży związane jest z zapłaceniem od sumy podstawowej odsetek. Warto wiedzieć w jaki sposób są naliczane i jaki jest ich procent. Możemy wyróżnić dwa rodzaje odsetek. Jedne to odsetki ustawowe, za drugie to odsetki budżetowe.

Zasady naliczania odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe uznaje się jako forma odszkodowania, jaka wypłacana jest kredytodawcy za niespłacenie kredytu na czas przez ich klienta. Bank, który udziela takiego kredytu ma zabezpieczenie, że jeżeli kredyt nie zostanie spłacany na czas otrzyma za to odsetki jako rekompensatę za ewentualne opóźnienia w spłatach. Dzięki odsetkom ustawowym można zminimalizować straty jakie ponoszą wierzyciele, w sytuacji, kiedy ktoś kto ma wobec nich zobowiązania nie wywiązuje się z nich na czas. Wielkość odsetek wylicza się na podstawie danych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów. W większości przypadków odsetki te naliczane są od sumy, która do danego momentu nie została spłacona w wyznaczonym terminie. Liczenie takich odsetek polega na pomnożeniu kwoty jaką zalegamy przez ilość dni jakie są poza terminem raty. Wyliczoną sumę mnoży się jeszcze przez stopę procentową odsetek. Nie warto zalegać ze wpłacaniem rat na czas. Jeśli spóźnimy się jeden dzień, te odsetki nie będą bardzo wygórowane, ale opóźnienie już kilku tygodniowe może dać nam konieczność spłaty dosyć wysokiej kwoty.

Zasady naliczania odsetek budżetowych.

Odsetki budżetowe jak sama nazwa może to sugerować nalicza się od zaległości budżetowych. Naliczane są między innymi za nie opłacone w terminie podatki. Jeżeli mamy podatek i nie zapłacimy go na czas, za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki, które powiększą całkowitą kwotę podatku. Stawkę naliczania odsetek budżetowych ogłosił Minister Finansów i można je znaleźć w Monitorze Polskim. Kwota naliczania tychże odsetek jest dość duża i stanowi obecnie aż 200% stopy procentowej podstawowej. Jest to naprawdę bardzo dużo i dlatego lepiej pilnować terminy opłacania podatków. Kwotę takich odsetek zawsze się zaokrągla do kwoty pełnej. Odsetki, czy to ustawowe, czy też budżetowe trzeba spłacać, jeśli nie opłaciło się swoich zobowiązań na czas. Jest to konsekwencja za wszelkie opóźnienia, czy to w opłatach podatków, czy też w spłacie kredytu.

Komentarze wyłączone.